Tandprothetische praktijk Zembowicz BV is aangesloten en volwaardig lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Al onze diensten worden uitgevoerd conform de door hun opgestelde algemene leveringsvoorwaarden.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

1.       Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen ons en de patiënt gesloten overeenkomsten.

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

1.2 Onder “de patiënt” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die met ons een overeenkomst afgesloten heeft, dan wel wenst af te sluiten, en behalve deze diens zaakwaarnemer(s), vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 Deze voorwaarden zijn aan de patiënt uitgereikt uiterlijk bij het tot stand komen van de overeenkomst.

2.       Overeenkomst

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, zowel afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, zijn herroepelijk, tenzij zij een termijn voor de aanvaarding inhouden.

2.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 De patiënt die zich onder behandeling stelt is gehouden al die medewerking te verlenen en informatie te verstrekken welke nodig is, of naar ons oordeel van belang kan zijn voor een adequate behandeling.

2.4 Afspraken kunnen slechts tot 24 uur voor de aanvang van een consult of behandeling door de patiënt worden geannuleerd. Blijft tijdige annulering achterwege, dan zijn wij gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

2.5 Indien de patiënt enigerlei verplichting niet nakomt en/of wij twijfels hebben over de nakoming van de verplichtingen, zijn wij gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheidsstelling voor de betalingsverplichting te verlangen.

3.       Prijzen

3.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering vanaf onze praktijk en vermeld in Nederlandse valuta.

3.2 Een overeengekomen prijs is bindend. Indien echter na het sluiten van de overeenkomst, doch voor de uitvoering daarvan prijsverhogende omstandigheden optreden waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld stijging van de lonen of prijsverhoging van de materialen of overheidsmaatregelen, zoals verhoging van het BTW-tarief, zijn wij gerechtigd de overeengekomen pr