Tandprothetische praktijk Zembowicz BV is aangesloten en volwaardig lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Al onze diensten worden uitgevoerd conform de door hun opgestelde algemene leveringsvoorwaarden.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

1.       Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen ons en de patiënt gesloten overeenkomsten.

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

1.2 Onder “de patiënt” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die met ons een overeenkomst afgesloten heeft, dan wel wenst af te sluiten, en behalve deze diens zaakwaarnemer(s), vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 Deze voorwaarden zijn aan de patiënt uitgereikt uiterlijk bij het tot stand komen van de overeenkomst.

2.       Overeenkomst

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, zowel afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, zijn herroepelijk, tenzij zij een termijn voor de aanvaarding inhouden.

2.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 De patiënt die zich onder behandeling stelt is gehouden al die medewerking te verlenen en informatie te verstrekken welke nodig is, of naar ons oordeel van belang kan zijn voor een adequate behandeling.

2.4 Afspraken kunnen slechts tot 24 uur voor de aanvang van een consult of behandeling door de patiënt worden geannuleerd. Blijft tijdige annulering achterwege, dan zijn wij gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

2.5 Indien de patiënt enigerlei verplichting niet nakomt en/of wij twijfels hebben over de nakoming van de verplichtingen, zijn wij gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheidsstelling voor de betalingsverplichting te verlangen.

3.       Prijzen

3.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering vanaf onze praktijk en vermeld in Nederlandse valuta.

3.2 Een overeengekomen prijs is bindend. Indien echter na het sluiten van de overeenkomst, doch voor de uitvoering daarvan prijsverhogende omstandigheden optreden waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld stijging van de lonen of prijsverhoging van de materialen of overheidsmaatregelen, zoals verhoging van het BTW-tarief, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Ingeval van prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is de koper bevoegd deze te ontbinden.

4.       Levering

4.1 Leveringen zullen zoveel mogelijk plaatsvinden op de opgegeven datum of binnen de termijn. Wanneer een leveringstijdstip wordt overschreden met meer dan twee weken, hebben wij het recht schriftelijk een nader leveringstijdstip vast te stellen, welk tijdstip maximaal vier weken later mag zijn gelegen.

Indien het verlate leveringstijdstip wordt overschreden is de patiënt gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met dien verstande dat de patiënt geen beëindigingsrecht heeft indien het leveringstijdstip niet kan worden gehaald, ten gevolge van oorzaken welke buiten de schuld of risicosfeer van ons zijn ontstaan, waaronder onder andere wordt verstaan overschrijding van de leveringstermijn door fabrikanten en/of importeurs.

4.2 Wanneer de vervaardigde/gerepareerde prothese door de patiënt niet op onze eerste mededeling van gereedkomen wordt afgehaald, staat zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

5.       Overmacht

5.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan:

elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

5.2 Ingeval wij in een overmachtssituatie komen te verkeren, hebben wij het recht de behandeling op te schorten en de overeenkomst te ontbinden, na zekerstelling van voortzetting van de medische behandeling door derden, voorzover de omstandigheden dat mogelijk maken.

5.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5.4 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

6.       Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden voor direct of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, dan tot het bedrag waarvoor wij ons ter zake hebben verzekerd, dan wel indien wij geen verzekering hebben gesloten, tot een bedrag waarvoor de branche zich, naar algemeen aanvaardbare normen van aansprakelijkheidsverzekeringen, verzekert behoudens opzet en grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met de bepalingen van dwingend recht.

6.2 Wanneer de patiënt de geadviseerde behandeling wenst te onderbreken of te beëindigen, kan door ons de schriftelijke bevestiging worden verlangd, dat zulks op eigen risico geschiedt. Wij zijn in dat geval niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade van derden.

7.       Reclames

7.1 Eventuele reclames ten aanzien van geleverde/gerepareerde prothesen dienen ons – rechtstreeks – binnen 3 weken na levering schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

7.2 Reclames over declaraties dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 30 dagen na de declaratiedatum.

7.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de patiënt geacht het geleverde, respectievelijk de declaratie te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

7.4 De patiënt moet ons in de gelegenheid stellen een reclame op haar juistheid te controleren.

7.5 Reclames wegens gebrekkige pasvorm als gevolg van het latere slinken van de kaken, zijn niet aanvaardbaar.

7.6 Indien het geleverde niet beantwoordt aan hetgeen de patiënt er redelijkerwijs van had mogen verwachten, is hij gerechtigd, mits hij het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen, van ons te eisen aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde zaak.

Wij kunnen alleen dan tot herstel worden verplicht indien wij hieraan redelijkerwijze kunnen voldoen.

Indien de patiënt van een voor vervanging